ELCONDER, s.r.o.

Ponuka

Kompenzačné rozvádzače, Kondenzátory, Analýzy siete.

Z hľadiska dodržania kvality odberu elektrickej energie je potrebné dodržiavať aj odber jalovej energie zo siete. O množstve odobratej jalovej energie napovedá účinník cos φ ktorý je potrebné dodržiavať v tolerancii 0,95 až 1. Aby bolo možné dosiahnúť tieto hodnoty je potrebné aby odberateľ elektrickej energie mal nainštalovaný a funkčný kompenzačný rozvádzač.

Kompenzačné rozvádzače sa vyrábajú presne podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých zákazníkov od výkonu niekoľkých kVAr až po 1200 kVAr. Kompenzačný rozvádzač môže byť umiestnený na montážnej doske alebo v rozvádzačových skriniach závesných alebo volne stojacich.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001

Vysoký štandard kvality v oblasti výroby elektrických rozvádzačov sa vo firme ELCONDER potvrdil úspešným zavedením systému manažérstva kvality, ktorý platí 08.08.2006.

Ponuka